Welcome Watthanapruksa Business Administration Technological College

ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรื่อง บททดสอบออนไลน์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านของไทย

เรื่อง บททดสอบออนไลน์ เรื่อง ดนตรีไทย

เรื่อง บททดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ : by_น.ส.ภิรมย์สุรางค์ นะราช ปวช.3/2