Welcome Watthanapruksa Business Administration Technological College

วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

Watthanapruksa Business Administration Technological College

             เปิดสอน

                            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

* การบัญชี
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                           .ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

* การบัญชี
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ