Welcome Watthanapruksa Business Administration Technological College

 

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

วันที่

*กิจกรรมกีฬาสี วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคมพ.ศ.2561
*สอบกลางภาค วันที่ 15,17,18,มกราคม พ.ศ.2561
*สอบปลายภาค วันที่ 5,6,7,มีนาคม พ.ศ.2561